Smluvní podmínky pobytu

 

Glamping Brdy

Tyto smluvní podmínky pobytu jsou právně závazné a obsahují Smlouvu mezi Klientem a Službami pro dům (Glamping Brdy) týkající se pobytu v ubytovacích zařízeních a / nebo pronájmu Zařízení.

 

Rezervace Klientem spolu s těmito Smluvními podmínkami pobytu (písemně, osobně nebo elektronicky) rezervace bude znamenat, že Klient souhlasí s jejich obsahem a souhlasí s tím, že bude vázán.

 

Smluvní podmínky pobytu (Smlouva) lze měnit pouze v rozsahu písemně dohodnutém Majitelem.

 

Definice

1.1 V těchto Smluvních podmínkách pobytu mají slova a výrazy svůj běžný význam, pokud není v těchto Smluvních podmínkách pobytu definováno jinak.

 • Smlouva (The) znamená tyto smluvní podmínky pobytu.
 • Rezervační formulář znamená formulář vydaný majitelem klientovi, který obsahuje podrobnosti o vybavení, době pronájmu a poplatcích za pronájem.
 • Klient (The) je osoba, která uzavírá nájemní smlouvu s majitelem a která je hlavní osobou vůči všem závazkům této smlouvy.
 • Vybavení zahrnuje všechny fyzické položky, ale nejen: postel a matraci, dveřní rohož, koberec, vybavení a vybavení na vaření, nábytek, osvětlení, stůl, židle, noční stolky, úložné a závěsné oblečení a příslušenství dále zahrnuté v nájemném smlouva.
 • Nájemné je částka splatná Klientem Majiteli, jak je uvedeno v Rezervačním formuláři. Všechny poplatky za pronájem, včetně dalších požadavků na vybavení, musí být uhrazeny v plné výši při rezervaci.
 • Vlastník je

Kaprova 42/14, Stare mesto, 

110 00 Praha 1

Zbraslav, 156 00 Praha

ICO: 27228347

DIC: CZ27228347

Zapsaná u soudu v Praze.

 

 • Doba pronájmu znamená dobu, po kterou musí být jakékoli zařízení, jak je uvedeno v rezervačním formuláři, připravené a dostupné k použití.

 

 1. Potvrzení rezervace

2.1 Majitel neuznává žádná ústní vyjádření nebo ujednání. 2.2 Rezervace může být považována za platnou, pouze pokud Klient obdrží od Rezervačního formuláře a Smlouvy od Majitele. Majitel poskytne rezervační formulář a smlouvu v závislosti na dostupnosti a po úplném obdržení nájemného.

 

 1. Přijetí zařízení

3.1 Klient se ujistí, že zařízení dodané majitelem odpovídá rezervaci a smlouvě a je funkční. Jakákoli část zařízení, o které se zjistí, že je vadná, musí být oznámena vlastníkovi do dvou hodin od přijetí zařízení. Pokud tak neučiníte, bude Klient odpovědný za celkovou platbu nájemného.

 

 1. Ubytování

4.1 Časy check-in budou dohodnuty v době pronájmu. 4.2 Check-out musí být nejpozději do 11:00 v den odjezdu nebo podle dohody předem s majitelem. 4.3 Za dřívější odhlášení nebudou vráceny žádné náhrady. 4.5 Klient přebírá plnou odpovědnost za veškerá zařízení.

 

 1. Odpovědnost klienta

5.1 Klient musí převzít plnou odpovědnost za veškerá dodávaná zařízení a příslušenství. 5.2 Klient je povinen udržovat Zařízení v dobrém stavu a nesmí jej vystavovat jakémukoli zneužití nebo opotřebení nad obvyklé a přiměřené použití. V případě potřeby dodržovat doporučení výrobců.

5.3 Zařízení by nemělo být měněno, upravováno nebo upravováno bez předchozího souhlasu vlastníků.

5.4 Klient je odpovědný za pečlivé přečtení a dodržování bezpečnostních a provozních pokynů pro pronájem vybavení / ubytování; v případě, že některý z těchto provozních a bezpečnostních pokynů nebude pochopen, Klient souhlasí s tím, že nebude zařízení používat, dokud nebude mít úplné a úplné porozumění tomu, jak bezpečně provozovat pronajaté zařízení.

5.5 Klient si musí být vědom toho, že jakékoli zranění nebo poškození způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů je zcela vinou klienta.

5.6 Klient nesmí ve stanu používat kuchyňské ani jiné plynové spotřebiče jakéhokoli druhu. 5.7 Klient by také neměl ve stanu používat otevřený oheň nebo kouř (včetně E-cigaret). Klient musí vždy dbát na náležitou péči a pozornost.

5.8 Klient by měl dodržovat regulaci hladiny hluku, pokud jde o hudební / zvukové systémy: žádná hudba nebude povolena mezi 10:00 a 10:00. Pokud je Klient vyzván ke snížení úrovně zvukových systémů a Klient nedodržuje, vyhrazuje si Majitel právo odstranit zvukové systémy a vrátit je při odhlášení.

5.9 Klient musí respektovat soukromí ostatních hostů v parku.

5.10 Klient si musí být vědom toho, že jakékoli jiné zboží než výrobky majitele nebude za žádných okolností přijato jako náhrada.

5.11 Klient odpovídá za to, že jsou podniknuty všechny možné kroky k tomu, aby se předešlo zranění.

5.12 Napájení – telefony a fotoaparáty lze nabíjet, ale na vlastní riziko Klientů. Nabíjení E-cigaret je v ubytovacím zařízení zakázáno.

 

 1. Platba

6.1 Všechny platby musí být provedeny před akcí.

6.2 Všechny platby musí být provedeny v souladu s podmínkami uvedenými na rezervačním formuláři majitele nebo v těchto smluvních podmínkách pobytu. Pokud nebude platba vrácena předem před výpůjční lhůtou, bude mít za následek ukončení nájemní smlouvy.

 

 1. Ztráta nebo poškození vlastníka

7.1 Klient je po dobu pronájmu odpovědný za údržbu a bezpečnou úschovu zařízení Majitele. 7.2 Klient odpovídá za škody a ztráty způsobené zařízení majitele jeho jednáním a opomenutím bez ohledu na zavinění.

7.3 Klient souhlasí s tím, že na žádost vlastníka uhradí veškeré náklady, které vzniknou majiteli při opravě stavu zařízení, pokud bude vráceno poškozené, nečisté nebo neúplné.

 

 1. Ztráta a poškození klienta

 

8.1 Veškerý majetek klienta je ve výlučné odpovědnosti klienta.

8.2 Majitel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo krádeže, ke kterým může dojít před, během nebo po události

8.3 Majitel nevrací klientovi částku ztráty nebo krádeže.

 

 1. Odpovědnost vůči třetím stranám

9.1 Majitel nenese odpovědnost a Klient odškodní majitele za všechny nároky na zranění osob nebo ztrátu či poškození majetku.

9.2 Klient výslovně bere na vědomí, že Majitelé nejsou původním výrobcem nebo dodavatelem zařízení. Majitel nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění nebo smrt z nároků nebo řízení vyplývajících z této smlouvy s Klientem.

 

 1. Důvěrnost

10.1 Majitel bude uchovávat klientova data bezpečně a nebude předávat jeho osobní údaje žádné jiné třetí straně, pokud to nebude vyžadováno a vyžadováno podle právních předpisů Spojeného království.

 

 1. Zrušení plně placených rezervací

11.1 Klient si musí být vědom toho, že celá částka musí být uhrazena na účet Majitele 14 dní před příjezdem. Klient muže vždy a bezplatně změnit svou rezervaci.

 

 1. Vyšší moc

 

12.1 I když Majitel vynaloží veškeré úsilí k provedení jakéhokoli přijatého příkazu, jeho úplné provedení podléhá změnám nebo zrušení ze strany Majitele v důsledku zákona o Bohu, válce, stávkách, nepokojích, blokování nebo jiných poruch: Oheň, Omezení povodně, bouře, bouře a bouře při používání dopravy, paliva nebo energie, vyžadování Skladování materiálu nebo přepravy nebo jakékoli jiné příčiny mimo kontrolu majitele.

 

 1. Rozhodné právo

13.1 Dohoda se vykládá v souladu s právními předpisy České Republiky a jakýkoli spor vzniklý na základě této dohody bude podléhat výlučné pravomoci soudů České Republiky.

 

 1. Domácí zvířata

 

14.1 Domácí mazlíčci / psi jsou povoleni pouze v některých ubytovacích zařízeních, jak je uvedeno na stránce Glamping Brdy.